Phòng cháy chữa cháy trong nhân dân

Phòng cháy chữa cháy

Cháy là một thảm họa đối với xã hội, môi trường và con người, gây thiệt hại lớn cho nhà nước, công ty, xí nghiệp và các cá nhân. Thời gian gần đây trên cả nước tình hình cháy nổ diễn biến rất phức tạp, nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý và thi công, lắp đặt thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy chưa được quan tâm đúng mức, ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và chấp hành Luật về phòng cháy chữa cháy của các cá nhân, đơn vị rất lơ là không quán triệt. Mọi người chúng ta cần chủ động trong công tác phòng cháy, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác an toàn PCCC, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự chung trên cả nước theo tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ về việc tăng cường lãnh đạo công tác Phòng cháy chữa cháy.

Phòng cháy chữa cháy

Các đơn vị phòng cháy chữa cháy cần kiện toàn đủ số lượng và tổ chức huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ (Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ); thường xuyên thực hiện có hiệu quả các giải pháp an toàn PCCC ở cơ sở theo quy định nhà nước. Tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy ở các đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra nhằm đề ra các biện pháp, giải quyết khắc phục sơ hở thiếu sót, kịp thời bổ sung những khuyết điểm đối với các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC.

WP_20140603_001

 

Phòng cháy chữa cháy

Thành lập đội dân phòng và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

1. Đội dân phòng và đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được thành lập theo quy định sau đây:

– Tại thôn, ấp, bản, tổ dân phố phải thành lập đội dân phòng. Đội dân phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập, quản lý và chỉ đạo.

– Tại cơ sở phải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở do người đứng đầu cơ quan, tổ chức thành lập, quản lý và chỉ đạo.

2. Cấp ra quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương.

Nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và lực lượng pccc cơ sở

– Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy, xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy chữa cháy.

– Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

– Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

– Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, công ty, xí nghiệp khác khi có yêu cầu.

Xem dịch vụ khách của công ty

Phòng cháy chữa cháy trong nhân dân