Thầu hệ thống PCCC xưởng MERUFA

Thầu hệ thống PCCC xưởng MERUFA

Căn cứ điều 18 Nghị định số:35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ về việc “ Nhà thầu hệ thống pccc”:

Công trình xây dựng đã được thẩm duyệt về PCCC phải được tổ chức thầu PCCC trước khi chủ đầu tư và cơ quan PCCC tiến hành nghiệm thu công trình. Thầu hệ thống PCCC bao gồm thầu từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục và nghiệm thu bàn giao công trình; riêng đối với các bộ phận của công trình khi thi công bị che khuất thì phải báo với cơ quan quản lý trên địa bàn về pccc.

Thầu phòng cháy chữa cháy là một trong những căn cứ để chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán và đưa công trình vào sử dụng.

Căn cứ mục VI Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về “ Nghiệm thu về pccc “:

Thầu hệ thống PCCC xưởng MERUFA

Thầu hệ thống PCCC xưởng MERUFA

Thầu hệ thống PCCC xưởng MERUFA

1. Nghiệm thu PCCC là một phần việc trong nghiệm thu tổng thể công trình, phương tiện chữa cháy về bảo đảm an tòan phòng cháy chữa cháy.

2. Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do chủ đầu tư chuẩn bị gồm:

a) Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC và Biên bản kiểm tra thi công PCCC của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

b) Báo cáo chủ đầu tư về tình hình kết quả thi công pccc, kiểm định pccc , thử nghiệm và nghiệm thu các hạng mục, thiết bị PCCC.
c) Văn bản, Co, CQ,….., chứng chỉ kiểm định thiết bị PCCC đã lắp đặt trong công trình.

Thầu pccc

d) Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần các hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy.

đ) Các bản vẽ hoàn công hệ thống PCCC và các hạng mục liên quan đến phòng cháy chữa cháy.

e) Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành PCCC, bảo dưỡng các thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình.

Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thiết kế, nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt, riêng các bản vẽ hoàn công của hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hạng mục có liên quan về phòng cháy chữa cháy chỉ dịch ra tiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy .

 Thầu hệ thống PCCC xưởng MERUFA

Thầu hệ thống PCCC xưởng MERUFA

Thầu hệ thống PCCC xưởng MERUFA

Phân cấp kiểm tra nghiệm thu pccc.

a) Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu pccc đối với các công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an tòan phòng cháy chữa cháy do Cục Cảnh sát PCCC thẩm duyệt.

b) Phòng Cảnh sát PCCC kiểm tra nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình do Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt và các công trình do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy ủy quyền.

Thầu hệ thống PCCC xưởng MERUFA

 

Xem dịch vụ khách của công ty

Thầu hệ thống PCCC xưởng MERUFA